priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

   

ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 201 คน
ข้าราชการครู  76 คน
ลูกจ้างประจำ 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 180 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 64 คน
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน
          
 รวม 530 คน   
       
** ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 76 guests and no members online

       

       

          วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร“งานสารบรรณในสำนักงาน” จำนวน 1 รุ่น และหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ”จำนวน 2 รุ่น จัดอบรมรุ่นละ 2 วัน วิทยากรบรรยาย รศ.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ (ม.พะเยา) ณ ห้องสุพรรณิการ์ รร.เชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย