priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

       

       

          วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หลักสูตร“งานสารบรรณในสำนักงาน” จำนวน 1 รุ่น และหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ”จำนวน 2 รุ่น จัดอบรมรุ่นละ 2 วัน วิทยากรบรรยาย รศ.เปรมวิทย์  วิวัฒนเศรษฐ์ (ม.พะเยา) ณ ห้องสุพรรณิการ์ รร.เชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย


 

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

205 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 173 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 66 คน
       
               รวม

 

 534 คน    

       
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 23 guests and no members online