priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

   

ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 196 คน
ข้าราชการครู  72 คน
ลูกจ้างประจำ 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 193 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 64 คน
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน
          
 รวม 534 คน   
       
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 78 guests and no members online

     

ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี 2558
          วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขอรับเงินรางวัลประจำปี 2558 ณ ห้องประชุม ธรรมปัญญา (ชั้น 2) อบจ.เชียงราย