priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

    

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย
 
          วันพุธ ที่ 6 มกราคม ๒๕๕9 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย (Human Potential Development For Increasing Effective Work) วิทยากรบรรยาย รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร โดยมีนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา (ชั้น 2) อบจ.เชียงราย
  
  
    
  
  

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

207 คน

ข้าราชการครู  82 คน
ลูกจ้างประจำ         8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิ 172 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 61 คน
       
               รวม

 

 530 คน    

       
**ข้อมูล ณ วันที่ 17  กันยายน 2561** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 8 guests and no members online