priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

      

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย

          เมื่อวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยกองการเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย (Human Potential Development For Increasing Effective Work) ภายใต้หัวข้อ แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ(ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) ทำการบรรยายโดย นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนางรัชนี ชูบุบผา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร และได้รับเกียรติจากนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ห้องธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย

  

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

205 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 173 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 66 คน
       
               รวม

 

 534 คน    

       
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 16 guests and no members online