priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     

โครงการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

          

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559 กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำโครงการเพื่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย วิทยากรบรรยาย ดร.อนุรัตน์  อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย บรรยายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และนายประกาศ  พุฒเนียม หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานงานบุคคลท้องถิ่น บรรยายเรื่องความก้าวหน้าในสายอาชีพฯ และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 นำโดยนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ อบจ.นครราชสีมา จ.นครราชสีมา หัวข้อ “การจัดตั้งสำนักการช่าง” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี หัวข้อ “การทำถนนยางพารา” พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง หัวข้อ “การสร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” และสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง 

    

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

205 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 173 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 66 คน
       
               รวม

 

 534 คน    

       
** ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 12 guests and no members online