priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

   

แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อบจ.เชียงราย

 

   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒    

 

   แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) อบจ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

   

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

214 คน

ข้าราชการครู  85 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 215 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 62 คน
       
               รวม

 

 581 คน    

       
** ข้อมูล ณ วันที่ 1  พฤษภาคม 2562 ** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 16 guests and no members online