priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

   

ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 201 คน
ข้าราชการครู  76 คน
ลูกจ้างประจำ 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 180 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 64 คน
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน
          
 รวม 530 คน   
       
** ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2561

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 16 guests and no members online

    

โครงสร้างอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่

   

       
 

 

 

 

  

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(นักบริหารงานทั่วไประดับกลาง)

  

น.ส.ไพรวรรณ์  อารีย์

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

นางรัชนี  ชูบุบผา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายทรงวุฒิ  พุทธิสกุลชัย

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

 
     

  นางกัญญาณัฐ จันทร์ใจ 

  นางวราภรณ์  ผางคำ

  นายชัยวุฒิ  สมุดความ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
              

  น.ส.ธนัชญา วงศ์ชัย
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบเอกภายุภัคค์  เสนางาม
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

   

 นายสุชาติ มณีโชติ

นิติกรชำนาญการ

       
 
นางสาวนลิดา ขัตติยะ  น.ส.สุมิตรา บางขะกูล 
 นางปริณดา แดงจันทร์ตา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
       
 
นางสุจิญาญ์ เอี่ยมสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาววิภา  แสนชัย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ วันดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

  (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ausanee
นางสาวอุษณี  โนวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวรัตนาภรณ์ ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

           
 

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          
 

 

               นายสาคร  บุตรโคษา
                     คนงานทั่วไป