priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

 

 

  

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  

น.ส. ไพรวรรณ์ อารีย์

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

นางรัชนี ชูบุบผา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

 
     

  (ว่าง) 

  นางสาววราภรณ์ ผางคำ

  นายชัยวุฒิ สมุดความ 
นักทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
              

  น.ส. ธนัชญา วงศ์ชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   

สิบเอกภายุภัคค์ เสนางาม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

   

 นายสุชาติ มณีโชติ

นิติกรชำนาญการ

       
 
นางสาวนลินดา ขัตติยะ   นส. สุมิตรา บางขะกูล  
 นางปริณดา แดงจันทร์ตา
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
       
 
นางสุจิญาญ์ เอี่ยมสมบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาววิภา แสนชัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

นางสาวสุภาภรณ์ วันดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

 

ausanee
นางสาวอุษณี โนวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวชญปภา ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

           
 

(ว่าง)

นักทรัพยากรบุคคล

          
 

 

               นายสาครบุตรโคษา
                     คนงานทั่วไป
      
     
     
     
     
     

 

 

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

206 คน

ข้าราชการครู  86 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิ 169 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 66 คน
       
               รวม

 

 532 คน    

       
** ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 14 guests and no members online