priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

    

โครงสร้างอัตรากำลังกองการเจ้าหน้าที่

   

       
 

 

 

 

  

 

(ว่าง)

ผู้อำนวยการฝ่ายการ
ตลาด

  

น.ส. ไพรวรรณ์อารีย์

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

นางรัชนีชูบุบผา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

นายทรงวุฒิพุทธิสกุลชัย

หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม

(นักบริหารงานทั่วไประดับต้น)

 

 
     

  นางกัญญาณัฐจันทร์ใจ 

  นางสาววราภรณ์ผางคำ

  นายชัยวุฒิสมุด 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นิติกรชำนาญการ
              

  น.ส. ธ นัชญาวงศ์ชัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   

10 เอกภายุภัคค์เสนาศาสตร์การจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 

   

 นายสุชาติมณีโชติ

นิติกรชำนาญการ

       
 
นางสาวนลินดาขัตติยะ  นส. สุมิตราบางขะกูล 
 นางสาว ณ รัศมีจันทร์
 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
       
 
นางสุจิญาญจารย์
นักวิจัยทรัพยากรบุคคล

นางสาววิภาศิริพร
นักวิจัยทรัพยากรบุคคล

 

นางสาวสุภาภรณ์วันดี
เจ้าพ่อ
     

 (ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ausanee
นางสาวอุษณีโนวงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
นางสาวรัตนาภรณ์ไชยรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

 

           
 

(ว่าง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

          
 

 

               นายสาครบุตรโคษา
                     คนงานทั่วไป
      
     
     
     
     
     

 

 

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

200 คน

ข้าราชการครู  81 คน
ลูกจ้างประจำ         8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิ 174 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 60 คน
       
               รวม

 

 524 คน    

       
**ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 72 guests and no members online