priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

   

ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 196 คน
ข้าราชการครู  72 คน
ลูกจ้างประจำ 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 193 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 64 คน
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน
          
 รวม 534 คน   
       
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 14 guests and no members online

 

 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

 

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งและเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๙

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงส่วนราชการกองช่างเป็นสำนักการช่า

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงส่วนราชการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็น สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การปรับปรุงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๐