aomporn1

นางอำพร  เรือนทราย 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

     

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

        กองการเจ้าหน้าที่บริหารงานทรัพยากรมนุษย์อย่างมืออาชีพ ภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

พันธกิจ (MISSION)

                      ๑. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง

                      ๒. ส่งเสริมการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

                      ๓. การบริหารงานที่เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจตัดสินใจ และทำงานเป็นทีม

                      ๔. ส่งเสริมการจัดอบรมบุคลากร ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ในด้านที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานโยบายด้านอื่น ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการและประสานงานในการให้บริการประชาชน และเพื่อเตรียมความพร้อมในการวางนโยบายต่อไปในอนาคต

                      ๕. ส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้มีความเหมาะสมต่อความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของสังคมที่จะต้องรวดเร็วฉับไวชัดเจน มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

227 คน

ข้าราชการครู  84 คน
ลูกจ้างประจำ         5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 245 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 103 คน
       
               รวม

 

 664 คน    

       
* ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564* 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 25 guests and no members online