priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

   

ประเภทบุคลากร 
 ข้าราชการ 196 คน
ข้าราชการครู  72 คน
ลูกจ้างประจำ 8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 193 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 64 คน
พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 1 คน
          
 รวม 534 คน   
       
** ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 34 guests and no members online

   

 

 

รายงานการประชุม

 

กองการเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ วันพุธ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.   

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.  

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ วันจันทร์ ที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.   

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.  

 

  ายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

 

  ายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

  

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น.

   

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

   รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.

  

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันศูกร์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. 

           

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น.      

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น.

 

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.

   

  รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ วันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.