priwan

น.ส.ไพรวรรณ์ อารีย์ 

หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

  

  

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

 

  ประกาศ อบจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 

  ประกาศ อบจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ 

 

  ประกาศ อบจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง อบจ.   

  

   ประกาศ อบจ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

 

   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พ.ศ.๒๕๕๘
    
   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   

   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ

 ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว. 21 ต.ค. 2559

  

   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ลว. 13 ธ.ค. 2559

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว. 13 ธ.ค. 2559

  

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลว. 6 ธ.ค. 2559

 

 

 

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลว. 7 ก.พ. 2560

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน ลว. 5 มิ.ย. 2560

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ลว. 9 มิ.ย. 2560

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว. 9 มิ.ย. 2560

 

 

 

    

 

จำนวนบุคลากร อบจ.เชียงราย

 

  

 

จำนวนบุคลากร 

ข้าราชการ

 

 

204 คน

ข้าราชการครู  82 คน
ลูกจ้างประจำ         8 คน
พนักงานจ้างตามภารกิ 173 คน
พนักงานจ้างทั่วไป 61 คน
       
               รวม

 

 528 คน    

       
**ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2561** 

 

Link ที่น่าสนใจ

work 

ProgramPerson

e-office

 

e-office

 e-poc1

    

   

Online Now

We have 40 guests and no members online